บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)
นายสมชาติ ธรรมขันทา

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
    


นางโสพิศ จตุรงค์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางศิริรัตน์ โลหะกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปฐมพงษ์ กาศสกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุณีย์ เลสัก

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางขรจพรรณ เแก้วเขียว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000