บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)
นายสมชาติ ธรรมขันทา

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
    


นางโสพิศ จตุรงค์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางขวัญจิรา เจียมประเสริฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางศิริรัตน์ โลหะกิจ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพิเชษฐ แก้วเขียว

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายจิรากร บุญเรือง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสุณีย์ เลสัก

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000