ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2018/01/18) เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีการ..    (2018/01/18) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของก..    (2018/01/18) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเ..    (2018/01/18) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเ..    (2018/01/18) ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดรา..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/01/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2018/01/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง ทำหนังสือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/17) ราคากลาง จัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกองควบคุมการค้..    (2018/01/17) ราคากลาง จัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกองควบคุมการค้..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง..    (2018/01/16) ราคากลาง ขัดซื้อลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว 6*25 ไส้เหล็ก (600 เมตร) จำนวน 2 ม้วน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา..    (2018/01/16) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/16) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาอ..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (4ฝ1491) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ศจ1094) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณ..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/16) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะล จำนวน 3 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีป..    (2018/01/16) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2018/01/16) ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอง..    (2018/01/16) ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอง..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจ..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/12) เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..    (2018/01/12) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/16) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติกเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า ของกองคว..    (2018/01/16) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติกเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า ของกองคว..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2018/01/15) ประกาศกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม...    (2018/01/11) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 91 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าเพื่อนำมาบรรจุเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินระดับ การลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุด..    (2018/01/11) ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2018/01/11) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชาย อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 1 ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุ..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..    (2018/01/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ "คู่มือการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..    (2018/01/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ "คู่มือการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900