ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/19) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เ..    (2018/01/19) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ฮก-3141 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน ชว-4752 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ จำน..    (2018/01/17) เอกสารประกวดราคา การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี..    (2018/01/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โ..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2018/01/18) ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2018/01/18) เอกสารประกวดราคา การซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ของกองวิจัยและพัฒนาป..    (2018/01/18) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัย..    (2018/01/18) ราคากลาง เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบวิธี..    (2018/01/18) ราคากลาง เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบวิธี..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2018/01/18) เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีการ..    (2018/01/18) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของก..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900