ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2017/09/20) แผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/18) ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/18) ผลการประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/14) ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำกา..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/09/14) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/09/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง..    (2017/09/11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/08) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/09/08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดร..    (2017/09/08) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/08) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/09/08) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/09/04) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/08/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/08/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/08/22) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รา..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900