ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และงานปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/07/25) ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ของกองวิจัย..    (2017/07/25) ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ของกองวิจัย..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างตรวจประเมินสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างตรวจประเมินสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/07/25) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับ "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่" และจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "สถิติการค้าสินค้าประ..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับ "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่" และจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "สถิติการค้าสินค้าประ..    (2017/07/24) ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนและอ่านแบบ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/07/24) ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนและอ่านแบบ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/07/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 32 รายการ/หน่วยงาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/07/24) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -..    (2017/07/21) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราช..    (2017/07/21) ราคากลาง จัดซื้อตู้อะคริลิคใส ขนาด 60x120x60 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/07/20) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง..    (2017/07/20) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง..    (2017/07/20) ราคากลาง จ้างทาสีภายในกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ชั้น 5 ชั้น 6 และห้องประชุมชั้น 5 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒ..    (2017/07/20) ราคากลาง จ้างทาสีภายในกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ชั้น 5 ชั้น 6 และห้องประชุมชั้น 5 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒ..    (2017/07/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900