ราคากลาง


   (2017/11/30) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ไวนิลและสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/29) ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการประเมินค่า MSY และการกำหนดค่า TAC จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดซื้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประมงราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกอง..    (2017/11/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้ำ) จำนวน 8 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช..    (2017/11/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/27) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ..    (2017/11/27) ราคากลาง ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ของกองควบค..    (2017/11/24) ราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 1 ระบบ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์..    (2017/11/24) ราคากลาง ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 ชุดรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจั..    (2017/11/24) ราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรือประมง (ฉบับปรับปรุง) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/11/23) ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1..    (2017/11/23) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผ่นพลาสติกรองบ่อเลี้ยงปลาและกระชังเลี้ยงปลา) จำนวน 3 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพ..    (2017/11/23) ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก..    (2017/11/22) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตรแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาร์ทีเมีย (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 30 โหล ของศูนย์วิจัยและพัฒนา..    (2017/11/22) ราคากลาง ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง ของกองควบคุมการค้า..    (2017/11/21) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 เครื่อง ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/21) ราคากลาง จัดจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมัน จำนวน 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/21) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/17) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ของศูนย์เทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/11/20) ราคากลาง จ้างซ่อมเรือประมงน้ำจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 9 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/20) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VVIP (ALPHARD) , รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน..    (2017/11/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3.200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/15) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ แม่กุ้งก้ามกราม จำนวน 180 กก. ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง..    (2017/11/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป...    (2017/11/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารกุ้งทะเล แร่ธาตุรวม และปูนโซเดียมไบคาร์บอเนต จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/11/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/09) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/09) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ ของหน่วยขุดลอกและำจัดพืชบึงบอระเพ็ด..    (2017/11/08) ราคากลาง ซ่อมเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (..    (2017/11/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/08) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม Sonar4, 5- Pro จำนวน 1 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ..    (2017/11/06) ราคากลาง โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผล..    (2017/10/24) ราคากลาง จัดเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/31) ราคากลาง จัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประมงเชิงรุกและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้..    (2017/10/31) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกองแผนงาน..    (2017/10/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/25) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/27) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง..    (2017/10/27) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/10/25) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/25) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/19) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/25) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/10/16) ราคากลาง การจ้างเหมาจัดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ 7 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ..    (2017/10/20) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ถังกรองทราย ขนาด 24 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/10/20) ราคากลาง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/17) ราคากลาง จักซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำก..    (2017/10/16) ราคากลาง การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองแผนงาน..    (2017/10/16) ราคากลาง การจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ของกองแผนงาน..    (2017/10/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/12) ราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต..    (2017/10/12) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารของกลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต และกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต ของกองพัฒนาระบบการร..    (2017/10/12) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานดูแลควบคุมระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลฟาร์ม รวบรวมข้อมูลคำขอรับการรับรองเพื่อทำ Surveilance ข..    (2017/10/11) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2017/10/11) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/11) ราคากลาง จัดจ้างเหมางาน จำนวน 5 ราย ของกองคลัง..    (2017/10/09) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีร..    (2017/10/06) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือคนเรือประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/10/09) ราคากลาง เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/10/05) ราคากลาง จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/04) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดทำระบบข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมง จำนวน 1 งาน ของกองนโยบายและยุทธศาตร์พ..    (2017/10/05) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/10/05) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ํานวน 9 เครื่อง ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/10/04) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์และประมวลผลการจับสัตว์น้ำเค็ม จำนวน 1 งาน ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/10/03) ราคากลาง ค่าจ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำฯ จำนวน 5 ราย ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/03) ราคากลางจ้างเหมางาน จำนวน 9 ราย ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/29) ราคากลาง จ้างเหมางานเก็บข้อมูลและจัดพิมพ์งานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..    (2017/09/29) ราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านการประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/04) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/09/29) ราคากลาง จ้างเหมางาน จำนวน 7 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/02) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 ราย ของกองคลัง..    (2017/10/02) ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ของกองคลัง..    (2017/10/02) ราคากลาง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดกองคลัง ชั้น 1, ชั้น 4, ชั้น 6 และ ชั้น 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน ของกองคลัง..    (2017/09/28) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ของกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเ..    (2017/09/29) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารกองประมงต่างประเทศ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/09/29) ราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1,2,3,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900