ราคากลาง


   (2017/12/25) ราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 2,500 เล่ม ของกองนโยบายและยุ..    (2017/12/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อส..    (2017/12/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/12/20) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/12/14) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/14) ราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 6 ชุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/19) ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..    (2017/12/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง บริเวณอาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 และชั้น 6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของก..    (2017/12/18) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/12/18) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้..    (2017/12/18) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุก่อส..    (2017/12/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/15) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/14) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 94 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/12/13) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 2 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/12) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 90 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2017/12/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/12/06) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ ของกองคลัง..    (2017/12/06) ราคากลาง จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Certi..    (2017/12/06) ราคากลาง จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกใบรับรอง Processing statement จำนวน 1 รายการ โดยวิธี..    (2017/12/06) ราคากลาง ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 05-007-00117-00 จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น..    (2017/11/30) ราคากลาง งานรักษาความปลอดภัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/06) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/12/04) ราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 แห่ง ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนล..    (2017/11/30) ราคากลาง จ้างต่อ Licenses Software สำหรับป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายกรมประมง ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/01) ราคากลาง ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องแม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ของกองควบค..    (2017/12/01) ราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองพัมนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/11/27) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว จำนวน 50,000 เล่ม ของกองบริหารจัดการทระพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/27) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 ชุดรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม..    (2017/11/30) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ไวนิลและสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/29) ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาด้านการประเมินค่า MSY และการกำหนดค่า TAC จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดซื้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประมงราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกอง..    (2017/11/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้ำ) จำนวน 8 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช..    (2017/11/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/27) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ..    (2017/11/27) ราคากลาง ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ของกองควบค..    (2017/11/24) ราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 1 ระบบ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์..    (2017/11/24) ราคากลาง ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 ชุดรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจั..    (2017/11/24) ราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรือประมง (ฉบับปรับปรุง) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/11/23) ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1..    (2017/11/23) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (แผ่นพลาสติกรองบ่อเลี้ยงปลาและกระชังเลี้ยงปลา) จำนวน 3 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพ..    (2017/11/23) ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการ "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก..    (2017/11/22) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตรแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาร์ทีเมีย (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 30 โหล ของศูนย์วิจัยและพัฒนา..    (2017/11/22) ราคากลาง ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง ของกองควบคุมการค้า..    (2017/11/21) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 เครื่อง ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/21) ราคากลาง จัดจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมัน จำนวน 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/21) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/17) ราคากลาง จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ของศูนย์เทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/11/20) ราคากลาง จ้างซ่อมเรือประมงน้ำจืดขนาด 19 ฟุต และอุปกรณ์พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 9 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/20) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิ..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VVIP (ALPHARD) , รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน..    (2017/11/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3.200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/15) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ แม่กุ้งก้ามกราม จำนวน 180 กก. ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง..    (2017/11/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป...

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900