ราคากลาง


   (2018/01/18) ราคากลาง เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ Micowave Accelerated Reaction System จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แบบวิธี..    (2018/01/18) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 เขต รวม 5 แห่ง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเ..    (2018/01/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2018/01/17) ราคากลาง จัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกองควบคุมการค้..    (2018/01/16) ราคากลาง ขัดซื้อลวดสลิง ขนาด 5/8 นิ้ว 6*25 ไส้เหล็ก (600 เมตร) จำนวน 2 ม้วน ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด..    (2018/01/16) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/16) ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอง..    (2018/01/16) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติกเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า ของกองคว..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..    (2018/01/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ "คู่มือการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..    (2018/01/11) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 91 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2018/01/10) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม ของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองคว..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/03) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/01/05) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/05) ราคากลาง จัดจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/04) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจ..    (2017/12/29) ราคากลาง จ้างจัดทำระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/29) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องหมายระบุตัวสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/12/29) ราคากลาง จัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/12/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/12/26) ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..    (2017/12/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..    (2017/12/25) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/25) ราคากลาง จัดจ้างเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/12/25) ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 28 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/12/25) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/25) ราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 2,500 เล่ม ของกองนโยบายและยุ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900