ราคากลาง


   (2017/06/23) ราคากลาง การจ้างเหมาจัดตู้แสดงสัตว์น้ำในงาน "ประมงน้อมเกล้า" ครั้งที่ 29 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..    (2017/06/21) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องยางพื้นห้องทำงานกองแผนงาน (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ ของกองแผนงาน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร จำน..    (2017/06/16) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และครุภัณฑ์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS) ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเร..    (2017/06/15) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16,374 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/06/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/06/14) ราคากลาง โครงการวิจัย "การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการส่ง..    (2017/06/13) ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 23 รายการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/06/13) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ระยะท..    (2017/06/12) ราคากลาง ตรวจสารตกค้าง ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง..    (2017/06/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/08) ราคากลาง สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรร..    (2017/06/06) ราคากลาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" ของสำนักงานประม..    (2017/06/07) ราคากลาง โครงการจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมัน ของกลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/06) ราคากลาง จัดจ้างงานพิมพ์โปสเตอร์จำนวน 1 รายการ และจัดพิมพ์หนังสือจำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรกา..    (2017/06/06) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/06/02) ราคากลาง จัดจ้างทำเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาความรู้ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ" จำนวน 3 รายกา..    (2017/06/01) ราคากลาง ค่าธรรมเนียมตรวจวิเคราะห์ Dioxins and PCBs ในตัวอย่างสัตว์น้ำ โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/05/26) ราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบรับรองฟาร์ม..    (2017/05/22) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/05/25) ราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,630 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร..    (2017/05/24) ราคากลาง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาส้ม ของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี..    (2017/05/19) ราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลการแก้ไข การทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของกองบริหา..    (2017/05/19) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/05/18) ราคากลาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมก..    (2017/05/11) ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 69 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/05/08) ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/05/02) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/05/02) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900