ราคากลาง


   (2017/05/23) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/05/19) ราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลการแก้ไข การทำประมงผิดกฎหมาย IUU ของกองบริหา..    (2017/05/19) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/05/18) ราคากลาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร กิจกรรมย่อย ส่งเสริมก..    (2017/05/11) ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 69 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/05/08) ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/05/02) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/05/02) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร..    (2017/05/01) ราคากลาง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C830 DN หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-07224-00 และ 01-031-073..    (2017/04/28) ราคากลาง การจัดจ้างจัดหาและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนเข้าใช้งาน และบริการข้อมูลการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลการควบคุมนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำเอกสารด้านภาษาอังกฤษ พร้อมติดตามประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อประจำที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าป..    (2017/04/28) ราคากลาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต" ของศูน..    (2017/04/26) ราคากลาง จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจหาสารไนโตรฟูรานส์ LC/MS/MS โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/19) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/12) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/04/11) ราคากลาง เช่าบริการรับส่งข้อมูลติดตามเรือตรวจการประมงด้วยอุปกรณ์ VMS ผ่านดาวเทียม lridium+GPRS จำนวน 41 ชุด ของกองตรวจกา..    (2017/04/11) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/04/07) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/04/05) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ ของกลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/04/05) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/04/03) ราคากลาง โครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา จำนวน 12 รายการ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสั..    (2017/03/31) ราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารด้านการเงิน บัญชี และธุรการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/31) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/30) ราคากลาง จ้างงานรักษาความปลอดภัยห้องควบคุมระบบเครือข่าย ศทส. กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/30) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900