ราคากลาง


   (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/15) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ แม่กุ้งก้ามกราม จำนวน 180 กก. ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง..    (2017/11/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป...    (2017/11/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารกุ้งทะเล แร่ธาตุรวม และปูนโซเดียมไบคาร์บอเนต จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/11/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/09) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/09) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ ของหน่วยขุดลอกและำจัดพืชบึงบอระเพ็ด..    (2017/11/08) ราคากลาง ซ่อมเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (..    (2017/11/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/08) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม Sonar4, 5- Pro จำนวน 1 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ..    (2017/11/06) ราคากลาง โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผล..    (2017/10/24) ราคากลาง จัดเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/31) ราคากลาง จัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประมงเชิงรุกและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้..    (2017/10/31) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกองแผนงาน..    (2017/10/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/25) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/27) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง..    (2017/10/27) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/10/25) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/25) ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/19) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/25) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/10/16) ราคากลาง การจ้างเหมาจัดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ 7 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ..    (2017/10/20) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ถังกรองทราย ขนาด 24 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900