ราคากลาง


   (2017/09/14) ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำกา..    (2017/09/08) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/08/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/08/22) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รา..    (2017/08/28) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/28) ราคากลาง สอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง..    (2017/08/28) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูน..    (2017/08/28) ราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/08/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 21 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/08/23) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2017/08/23) ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโล..    (2017/08/23) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รา..    (2017/08/22) ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวั..    (2017/08/21) ราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวังพัทลุง จำนวน 1 หลัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/08/21) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูน..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสั..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้..    (2017/08/22) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบ เพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์ หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 800 เล่ม ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดพิมพ์เอกสารพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (ฉบับแก้ไข) และเอกสารคู่มือหลักปฏิบัติในการตรวจ โดยวิธีกรณีพิเศษ ของ..    (2017/08/21) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด 3 รายการ ของสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง..    (2017/08/21) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจราชการ..    (2017/08/21) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ ระบบตรวจวัดค่าออกซิเจนสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อาคารพ่อแม่พันธ..    (2017/08/18) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช..    (2017/08/21) ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการป..    (2017/08/18) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ กิจกรรมตรวจสอบและรับรอ..    (2017/08/18) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี..    (2017/08/18) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี..    (2017/08/18) ราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900