ราคากลาง


   (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/02/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/02/21) ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/02/17) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง..    (2017/02/14) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของศปจ.นครราชสีมา..    (2017/02/17) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/16) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของ ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ..    (2017/02/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/10) ราคากลาง จ้างเหมาคัดแยก จัดเก็บ และขนย้ายเอกสาร วัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง..    (2017/02/08) ราคากลาง ต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส..    (2017/02/07) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะขนส่ง จำนวน 6 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/06) ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/02/03) ราคากลาง โครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา จำนวน 12 รายการ..    (2017/02/03) ราคากลาง จ้างเหมาบริการ จำนวน 13 ราย โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/01/26) ราคากลาง จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/01/27) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือแผนการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีพิเศษ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/01/31) ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/31) ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/30) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/01/30) ราคากลาง จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/01/27) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/01/24) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/01/25) ราคากลาง บ่อพักน้ำแลำบำบัดน้ำ คสล ขนาด 126 ลูกบาศก์เมตร สูง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 1 บ่อ ของศู..    (2017/01/24) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโ..    (2017/01/18) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/01/13) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16,000 ลิตร สำนักงานเลขานุการ..    (2017/01/19) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์รายงาน IUU จำนวน 220 เล่ม ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/01/18) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/01/18) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนคร..    (2017/01/18) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีพิเศษ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900