ราคากลาง


   (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/26) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/07/26) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสารแผ่นพับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2017/07/25) ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ของกองวิจัย..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างตรวจประเมินสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/25) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/07/25) ราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับ "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่" และจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "สถิติการค้าสินค้าประ..    (2017/07/24) ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบแปลนและอ่านแบบ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/07/24) ราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 32 รายการ/หน่วยงาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/07/21) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราช..    (2017/07/21) ราคากลาง จัดซื้อตู้อะคริลิคใส ขนาด 60x120x60 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/07/20) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง..    (2017/07/20) ราคากลาง จ้างทาสีภายในกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ชั้น 5 ชั้น 6 และห้องประชุมชั้น 5 ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒ..    (2017/07/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/13) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมอบรม ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/07/13) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองตรวจการประมง..    (2017/07/12) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/11) ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการ 29 ปี ตามรอย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานวันประมง..    (2017/07/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง..    (2017/07/06) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/06) ราคากลาง วัสดุการเกษตร จำนวน 63 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/07/03) ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 29 ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/07/03) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภู..    (2017/07/03) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/30) ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบติดตามเรือ ระยะที่ 3 ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำก..    (2017/06/29) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ หนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (3 ภาษา : ไทย กัมพูชา เมียนมาร์) จำนวน 20,000 แผ่น ข..    (2017/06/28) ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปั๊มอัตโนมัติและระบบกรองน้ำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ กรมประมง..    (2017/06/23) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 15 โหล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น..    (2017/06/23) ราคากลาง การจ้างเหมาจัดตู้แสดงสัตว์น้ำในงาน "ประมงน้อมเกล้า" ครั้งที่ 29 ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900