ราคากลาง


   (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/19) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/12) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/04/11) ราคากลาง เช่าบริการรับส่งข้อมูลติดตามเรือตรวจการประมงด้วยอุปกรณ์ VMS ผ่านดาวเทียม lridium+GPRS จำนวน 41 ชุด ของกองตรวจกา..    (2017/04/11) ราคากลาง จ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/04/07) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูน..    (2017/04/05) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ ของกลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/04/05) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/04/03) ราคากลาง โครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา จำนวน 12 รายการ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสั..    (2017/03/31) ราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารด้านการเงิน บัญชี และธุรการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/31) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/30) ราคากลาง จ้างงานรักษาความปลอดภัยห้องควบคุมระบบเครือข่าย ศทส. กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/30) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/03/30) ราคากลาง จ้างปรับปรุงบ่อปลาในเขตพระราชฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน จำนวน 2 แห่ง ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกร..    (2017/03/30) ราคากลาง การจัดทำนโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ พ.ศ.2560-2569 ของกองแผนงาน..    (2017/03/30) ราคากลาง โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (..    (2017/03/30) ราคากลาง โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (..    (2017/03/30) ราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1,3,4,5 โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/30) ราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ชั้น 1-5..    (2017/03/28) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/28) ราคากลาง จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/28) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/28) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงแล..    (2017/03/28) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ศรีราชา จ.ชลบุรี ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำ..    (2017/03/24) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900