ราคากลาง


   (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/21) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองตรวจการประมง..    (2017/03/17) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/03/16) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำจากธรรมชาติ จำ..    (2017/03/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/03/14) ราคากลาง จัดซื้อวุสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/03/10) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจือ เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/03/10) ราคากลาง ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ของสำนักงานประมงจังบหวัดสิงห์บุรี..    (2017/03/10) ราคากลาง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ ของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี..    (2017/03/10) ราคากลาง โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดสิงห์บุรี..    (2017/03/02) ราคากลาง โครงการซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย..    (2017/03/01) ราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/01) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบ RealTime ยี่ห้อ Roche รุ่น LightCycler..    (2017/02/27) ราคากลาง ปรับปรุงป้ายชื่อกรมประมง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/02/27) ราคากลาง ก่อสร้างโรงอาหารกรมประมง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/02/24) ราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ในรูปแบบของแผ่นพับประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ จำนวน 2 รายการ ซึ่งใช้ในการเผยแพร่ความร..    (2017/02/24) ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบติดตามเรือ (VMS) สำหรับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ กอง..    (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..    (2017/02/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/02/21) ราคากลาง สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/02/17) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง..    (2017/02/14) ราคากลาง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ของศปจ.นครราชสีมา..    (2017/02/17) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/16) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของ ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ..    (2017/02/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/10) ราคากลาง จ้างเหมาคัดแยก จัดเก็บ และขนย้ายเอกสาร วัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900