ประกวดราคา


   (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าเพื่อนำมาบรรจุเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินระดับ การลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุด..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชาย อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 1 ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุ..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..    (2018/01/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ "คู่มือการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างงานพิมพ์อิงค์เจ็ทวัสดุไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพั..    (2018/01/10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาปร..    (2018/01/11) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 91 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/12/22) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กอ..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/10) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม ของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ห-1581 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2018/01/10) ประกวดราคา ซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..    (2018/01/10) เอกสารประกวดราคา การซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2018/01/10) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการป..    (2018/01/08) TOR จ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างป..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองคว..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/01/08) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเข..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฌ-4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขน..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5กร-8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขน..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/08) ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/03) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/01/03) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (พอ6712) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/04) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/05) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/05) ราคากลาง จัดจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/04) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจ..    (2018/01/03) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/12/29) ราคากลาง จ้างจัดทำระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/04) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/28) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/04) ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/01/04) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาด้านการประเมินค่า MSY และการกำหนดค่า TAC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/04) เอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับค่าหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/29) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเอกสารด้านธุรการและรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ของกองบริหารจัดการเร..    (2018/01/03) ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประม..    (2018/01/03) เอกสารประกวดราคา การจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/29) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/12/29) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องหมายระบุตัวสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/12/29) ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (..    (2017/12/29) เอกสารประกวดราคาการซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/12/29) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการป..    (2017/12/29) ราคากลาง จัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/12/07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม ของฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/15) ประกาศผู้ชนะการให้บริการต่ออายุการเช่าชื่อโดเมนเนม Fisheries.go.th ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/29) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลาทะเล ชนิดเม็ดลอยน้ำ จำนวน 735 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอ..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรา..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ญว-1342 จำนวน 1 รายการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..    (2017/12/28) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรมของเรือผ่านระบบติดตามเรือประมง (VMS) จำนวน 1 งาน ของกลุ่มเ..    (2017/12/28) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 งาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบ..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแผนการปฏิบัติงานและพื้นที่ดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองโครงการอันเนื่องม..    (2017/12/27) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)..    (2017/12/28) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการซื้อ วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/12/27) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานและเปิดใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ด้..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/12/26) ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..    (2017/12/26) เอกสารประกวดราคาการจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-..    (2017/12/26) รายละเอียดการซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/26) ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาวางเครื่องมือข่าย จำนวน 1 งาน ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัย..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกใบรับรอง (Processing statement) โดยวิ..    (2017/12/26) ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกใบรับรอง (Processing statement..    (2017/12/26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภา..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900