ประกวดราคา


   (2018/01/17) ราคากลาง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ตำบลแหลมผักเบี้..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง ทำหนังสือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/17) ราคากลาง จัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ของกองควบคุมการค้..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง..    (2018/01/16) ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/01/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาอ..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (4ฝ1491) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ศจ1094) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าปร..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณ..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ต่ำกว่า 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีป..    (2018/01/16) ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2018/01/16) ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำพรรณไม้น้ำ ขนาด 72 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอง..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจ..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/12) เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..    (2018/01/12) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/16) ราคากลาง จ้างพิมพ์สติกเกอร์ เทปพิมพ์ลาย และจัดพิมพ์เอกสารควบคุมฯ เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า ของกองคว..    (2018/01/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..    (2018/01/11) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 91 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าเพื่อนำมาบรรจุเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินระดับ การลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุด..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชาย อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 1 ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุ..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/01/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่งดิจิตอล) จำนวน 3 รายการ ของกลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายส..    (2018/01/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ "คู่มือการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่" ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระ..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างงานพิมพ์อิงค์เจ็ทวัสดุไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพั..    (2018/01/10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาปร..    (2018/01/11) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 91 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/12/22) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกา..    (2018/01/11) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กอ..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/01/05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/01/10) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุจัดฝึกอบรม ของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ห-1581 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2018/01/10) ประกวดราคา ซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..    (2018/01/10) เอกสารประกวดราคา การซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2018/01/10) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเรือตรวจการณ์น้ำตื้นและสภาวะภูมิประเทศที่เป็นเลนแบบ Air Boat จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการป..    (2018/01/08) TOR จ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างป..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการงานขนย้ายจัดเก็บดูแลรักษาสัตว์น้ำของกลาง ของกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองคว..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/01/08) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเข..    (2018/01/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2018/01/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6กฌ-4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขน..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900