ประกวดราคา


   (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง จ้างเหมางานตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกตรวจโรงงานของวัตถุดิบสัตว์น้ำภายในประเทศ Catch Ce..    (2017/03/21) ราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกองบริหารจัดการ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/22) ราคากลาง การจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/21) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองตรวจการประมง..    (2017/03/21) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกร..    (2017/03/17) ราคากลาง จ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต ของกองตรวจการประมง..    (2017/03/17) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/03/17) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/03/17) รายละเอียดจ้างต่อเรือตรวจประมง ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2017/03/16) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำจากธรรมชาติ จำ..    (2017/03/16) ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี..    (2017/03/16) ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัดการทรัพย..    (2017/03/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (..    (2017/03/03) ยกเลิกการประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/03/02) ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัย..    (2017/03/02) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุร..    (2017/03/02) ราคากลาง โครงการซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย..    (2017/03/01) ราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/03/01) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบ RealTime ยี่ห้อ Roche รุ่น LightCycler..    (2017/02/27) ราคากลาง ปรับปรุงป้ายชื่อกรมประมง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/02/27) ราคากลาง ก่อสร้างโรงอาหารกรมประมง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/02/24) ราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ในรูปแบบของแผ่นพับประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ จำนวน 2 รายการ ซึ่งใช้ในการเผยแพร่ความร..    (2017/02/24) ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบติดตามเรือ (VMS) สำหรับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ กอง..    (2017/02/23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผล ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค..    (2017/02/23) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW)..    (2017/02/23) เอกสารประกวดราคาการจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกร..    (2017/02/23) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอ..    (2017/02/23) ราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองของระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900