ประกวดราคา


   (2017/09/18) ผลการประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/14) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/09/11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/08) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/09/08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดร..    (2017/09/08) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/09/08) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/09/04) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/08/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองแผนงาน..    (2017/08/28) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/28) ผลการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/08/22) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/08/22) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้..    (2017/08/22) ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบ เพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์ หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 800 เล่ม ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/08/22) ราคากลาง จัดพิมพ์เอกสารพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (ฉบับแก้ไข) และเอกสารคู่มือหลักปฏิบัติในการตรวจ โดยวิธีกรณีพิเศษ ของ..    (2017/08/21) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด 3 รายการ ของสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง..    (2017/08/21) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจราชการ..    (2017/08/21) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/08/21) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองตรวจราชการ..    (2017/08/21) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจราชการ..    (2017/08/21) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ ระบบตรวจวัดค่าออกซิเจนสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อาคารพ่อแม่พันธ..    (2017/08/18) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช..    (2017/08/21) ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการป..    (2017/08/18) ใบเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย..    (2017/08/18) เอกสารสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประ..    (2017/08/18) รายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของศูนย์วิจั..    (2017/08/18) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ กิจกรรมตรวจสอบและรับรอ..    (2017/08/18) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900