ประกวดราคา


   (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6852 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด คือ ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 50 หลัง และหมอนยางพารา จำนวน 50 ใบ ด้..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรม Sonar4,5-Pro ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/11/16) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณ..    (2017/11/16) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา..    (2017/11/16) รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา..    (2017/11/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2017/11/15) ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภา..    (2017/11/15) เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ แม่กุ้งก้ามกราม จำนวน 180 กก. ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง..    (2017/11/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    (2017/11/15) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ห-1581 กทม. และ ษธ-6479 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2017/11/15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานธุรการทั่วไป ของกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/11/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป...    (2017/11/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารกุ้งทะเล แร่ธาตุรวม และปูนโซเดียมไบคาร์บอเนต จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/11/14) ประกาศผู้ชนะ จำนวน 8 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/11/14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2017/11/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900