ประกวดราคา


   (2017/06/21) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/21) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/21) รายละเอียดจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ กรมประมง..    (2017/06/21) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องยางพื้นห้องทำงานกองแผนงาน (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ ของกองแผนงาน..    (2017/06/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุการเกษตร จำน..    (2017/06/16) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และครุภัณฑ์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS) ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเร..    (2017/06/15) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16,374 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/06/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/06/14) ราคากลาง โครงการวิจัย "การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการส่ง..    (2017/06/13) ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 23 รายการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2017/06/13) รายละเอียดโครงการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ระยะ..    (2017/06/13) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ระยะท..    (2017/06/12) ราคากลาง ตรวจสารตกค้าง ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง..    (2017/06/09) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง (พันธุ์สัตว์น้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid..    (2017/06/08) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/08) ราคากลาง สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 ชุดรายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรร..    (2017/06/07) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/07) เอกสารประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/06/07) รายละเอียดจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ กรมประมง..    (2017/06/06) ราคากลาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" ของสำนักงานประม..    (2017/06/07) ราคากลาง โครงการจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมัน ของกลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/06/06) ราคากลาง จัดจ้างงานพิมพ์โปสเตอร์จำนวน 1 รายการ และจัดพิมพ์หนังสือจำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรกา..    (2017/06/06) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลา จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/06/02) ราคากลาง จัดจ้างทำเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาความรู้ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ" จำนวน 3 รายกา..    (2017/06/01) ราคากลาง ค่าธรรมเนียมตรวจวิเคราะห์ Dioxins and PCBs ในตัวอย่างสัตว์น้ำ โดยวิธีกรณีพิเศษ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/05/26) ราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบรับรองฟาร์ม..    (2017/05/25) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,630 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราช..    (2017/05/25) เอกสารประกวดราคาการจ้างปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,630 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์..    (2017/05/25) ราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,630 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900