ข่าวประกาศกรมประมง


   (2017/11/06) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบลงทุน) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/02) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/01) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้..    (2017/10/30) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/30) ประกาศแผนจัดซื้อจ้ดจ้างของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/10/20) เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/20) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/10/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/10/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน..    (2017/10/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/11) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2017/10/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/10/03) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/10/03) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/09/27) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายก..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลุงทุน) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลุงทุน) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/09/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมประมง..    (2017/09/27) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/09/27) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/27) ประกาศยกเลิกเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 กองตรวจการประมง..    (2017/09/26) แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมประมง ปี 2560..    (2017/09/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/09/25) ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 4 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/21) ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตราฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื..    (2017/09/20) แผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/09/18) ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/09/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/09/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง..    (2017/09/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/08/24) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักง..    (2017/08/22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสัมภาษณ์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..    (2017/08/18) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสิ้นค้าประมง..    (2017/08/15) ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/08/10) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..    (2017/08/02) ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด สำนักเลขานุการกรม..    (2017/08/01) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560..    (2017/08/01) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สำนักเลขานุการกรม..    (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/24) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -..    (2017/07/14) จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/13) ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กพอ.)..    (2017/07/07) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี..    (2017/05/01) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิรับ..    (2017/04/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กปต...    (2017/03/27) บัญชีรายชื่อฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการประมง..    (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/15) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรกราร ..    (2017/03/10) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/24) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/02/24) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/02/16) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/02/16) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขึยนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2017/02/15) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ..    (2017/02/09) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์แ..    (2017/02/06) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย..    (2017/01/27) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอ..    (2017/01/24) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ธุรการ..    (2017/01/11) ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ประสงค์ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง..    (2016/12/21) ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำประเภท ซาลาเมนเดอร์ เต่าน้ำจืด ปลากระบนน้ำจืด และปลาซัคเกอร์ ที่ขึ้นบัญชี..    (2016/08/19) newประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำนักง..    () ประชาสัมพันธ์ข่าวขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 10 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี..    (2016/08/17) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว..    (2016/07/28) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559..    (2016/07/27) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 18 ราย ตำแหน่งนักวชาการประมง ..    (2016/07/14) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2016/07/06) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องจากพร..    (2016/06/24) ลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..    (2016/06/08) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2016/05/27) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำนักงานเลขา..    (2016/05/24) ..ขอความร่วมมือบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก.“พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์"..    (2016/05/23) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประมงทะเลลึก..    (2016/05/03) ประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ" ศูนย์วิจัยและพ..    (2016/04/29) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำนักเลขานุการกรม..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900