ข่าวประกาศกรมประมง


   (2017/12/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2017/12/08) ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ จำนวน 11 รายการ กองวิจัยและพัฒนาประมงเล..    (2017/12/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/07) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/06) ประกาศเปลี่ยนแปลงวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 57 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2017/12/06) ประกาศกรมประมงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองตรวจการประมง..    (2017/12/06) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง..    (2017/11/30) ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ จำนวน 1 ลำ (กพช.)..    (2017/11/30) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง..    (2017/11/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กพท.)..    (2017/11/28) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการพัฒนาศูนย์ FMC กรมประมง ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก..    (2017/11/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กนป.)..    (2017/11/29) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กคส...    (2017/11/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/20) ประกาศชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi..    (2017/11/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขือนขุนด่านปราการชล นครนายก..    (2017/11/15) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลึ้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมในโซนปลาสวยงานและจัดกิจกรรมการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ส..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กล้องวงจรปิดฯ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2017/11/13) ประกาศแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 61 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/11/10) ยกเลิกแผนจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2..    (2017/11/13) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/10) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/11/10) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/09) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (กปน.)..    (2017/11/09) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/07) ประกาศชี้แจ้งข้อสอบถาม สื่อประชาสัมพันธ์ กองตรวจการประมง..    (2017/11/06) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบลงทุน) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/02) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/01) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้..    (2017/10/30) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/30) ประกาศแผนจัดซื้อจ้ดจ้างของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/10/20) เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/20) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/10/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/10/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน..    (2017/10/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/11) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2017/10/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/10/03) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/10/03) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/09/27) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายก..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลุงทุน) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลุงทุน) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/09/26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/09/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมประมง..    (2017/09/27) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/09/27) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/27) ประกาศยกเลิกเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 กองตรวจการประมง..    (2017/09/26) แผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมประมง ปี 2560..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900