ข่าวประกาศกรมประมง


   (2017/11/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขือนขุนด่านปราการชล นครนายก..    (2017/11/15) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลึ้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมในโซนปลาสวยงานและจัดกิจกรรมการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ส..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กล้องวงจรปิดฯ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2017/11/13) ประกาศแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 61 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/11/10) ยกเลิกแผนจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2..    (2017/11/13) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/10) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/11/10) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/09) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (กปน.)..    (2017/11/09) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/07) ประกาศชี้แจ้งข้อสอบถาม สื่อประชาสัมพันธ์ กองตรวจการประมง..    (2017/11/06) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบลงทุน) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/02) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/01) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้..    (2017/10/30) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/30) ประกาศแผนจัดซื้อจ้ดจ้างของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/10/20) เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/20) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/10/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/10/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน..    (2017/10/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/11) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2017/10/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/03) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900