ข่าวประกาศกรมประมง


   (2018/01/19) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เ..    (2018/01/19) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/01/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา..    (2018/01/16) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะล จำนวน 3 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..    (2018/01/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/01/15) ประกาศกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม...    (2018/01/11) ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2018/01/11) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2018/01/09) ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/09) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย..    (2018/01/09) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดเขต 8(พระนครศรีอยุธยา)..    (2018/01/09) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ..    (2018/01/09) ประกาศเปลี่ยนเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/01/03) ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ..    (2017/12/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..    (2017/12/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/12/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/12/25) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต6 ขอ..    (2017/12/21) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและยุทธศาตร์พัฒนาการประมง..    (2017/12/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/12/19) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์และปัจจัยการผลิต..    (2017/12/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..    (2017/12/12) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(งบลงทุน) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/14) ตารางราคากลาง และ ผู้ชนะ จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ 11 รายการ(กพท.)..    (2017/12/13) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/12/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/12/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขานุการกรม..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900