ราคากลาง


   (2018/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/04/17) ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (PETRIFILM YEAST&MOLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบ Salmonella) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ..    (2018/04/18) ราคากลาง จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 611,612 และ 619 ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของก..    (2018/04/17) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการผู้มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ความสำเร็จ โครงการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1 งาน ของกอง..    (2018/04/09) ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการประมงและดำเนินการด้านงานข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการปร..    (2018/04/09) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900