สำหรับเจ้าหน้าที่

  ระบบงาน Thai Flag Traceability สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง

       

ระบบงาน Thai Flag Traceability (ศูนย์ควบคุมการเเจ้ง เข้า-ออก เรือประมง / สนง.ปจ.)

แบบฟอร์มขอลงทะเบียน

 

กระบวนใช้งาน ระบบ Thai Traceability

 

เอกสาร/คู่มือ การใช้งาน (Ver.19-12-59)