ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์

   41 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และคณะในการลงพื้นที่.. 

เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐  

   70 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ พร้อมคณะผุ้บริหารกรมประมง เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐.. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

   114 อ่าน : 1 เดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอ.. 

การประชุม Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด 22จังหวัดชายทะเล เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

   115 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด 22จังหวัดชายทะเล เกี่ย.. 

กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 

   125 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรก.. 

ประมงโชว์ศักยภาพ...ปั้น “กะพงขาว” ติดลมบน ป้อนออร์เดอร์ปีละกว่า 155 ตัน ดันเข้าสู่ครัวการบินไทย ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนโยบายประชารัฐกรมประมงโชว์ศักยภาพเกษตรกรไทย ป้อนผลผลิต “ปลากะพงขาว” เข้าสู่ครัวการบินไทยล็อตใหญ่ เตรียมป้อนออร์เดอร์มากกว่า 155 ตันต่อปี มูลค่ากว่า 55 ล้านบาท ลุยต่อยอดขยายฐานกลุ่มเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จจากการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายประชารัฐ 

   114 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน เพื่อการซื้อขาย ผลิต และแปรรู.. 

โครงการฝึกอบรม "ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง" เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่ โครงการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   72 อ่าน : 1 เดือน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.กรมประมงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม "ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง" เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกา.. 

กิจกรรมบริจาคโลหิตของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำผู้เพาะพันธ์ปลานิล ผู้จำหน่ายอาหารปลา ปัจจัยการผลิต ผู้จำหน่ายทับทิม ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   138 อ่าน : 2 เดือน

ด้วยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ในขณะที่พระองค์ยังดำรง
พระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้าฯ ถวายล.. 

กรมประมงได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

   110 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 กรมประมงได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900