จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   50 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนางอัมพุชินี ภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายนพดล กัสยากร ประมง.. 

รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดที่ทำการด่านฯ และแนวโน้มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   54 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (.. 

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

   45 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 หน่วยงานกรมประมง โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก, ประมงอำเภอพรหมพิราม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก, ศูนย์ป้อ.. 

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

   34 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำ.. 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริบ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

   57 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์      ประมงจังหวัดพัทลุง และนายสิทธิพล  เมืองสง  ประมงอำ.. 

สำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ จัดฝึกอบรมเกษครกร และชาวประมง อำเภอเวียงสระ ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

   34 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม2561 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ จัดฝึกอบรมเกษครกร.. 

ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เพื่อสร้างความสะอาด สวยงามให้กับสถานที่ท่องเที่ยว ณ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

   25 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง   นายยงยุทธ  ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้า.. 

ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา

   37 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขล.. 

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(กบนา) ณ หอประชุมบ้านหนองแรด ม.1 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 

   57 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2560  นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) มอบหมายให้นายธนกร.. 

จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการดำเนินโครงการประมงชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา โดยทำการประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน หล่ายทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา มีผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 44 ราย

   42 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน นายปกรณ์ คุณมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900