ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ปลาดุก และอาหารปลา)ให้กับเกษตรกรอำเภออุบลรัตน์ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐๐ราย

   18 อ่าน : 1 วัน

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายนพดล กัสยากร ประมงอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยนางอุบลสิริ ดอนแพงชา เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน.. 

วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงและตลาดนัดสินค้าเกษตรกร

   33 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงและตลาดนัดสินค้าเกษตรกร ณ สำนักงานโครงการพัฒน.. 

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต(ลูกพันธุ์ปลานิล,ตะเพียน,ปลาดุกอาหารปลา)ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเวียงที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 จำนวน 200 ราย

   25 อ่าน : 5 วัน

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙:๐๐น.สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนา.. 

ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co-ordinator:FC)ครั้งที่1/2560  

   52 อ่าน : 6 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเก.. 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติปี 2560  

   59 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวั.. 

พิธีปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดศรีสะเกษ  

   55 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ นำโดยนางสาวศิราณี  งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับสำน.. 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นพันธุ์กบ และพันธุ์ปลาช่อน ในกิจกรรมขยายผลปีงบประมาณ 2560 บ้านโคก อ.เจาะไอร้อง และบ้านบางขุนทอง อ.ตากใบ

   43 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นพันธุ์กบ และพันธุ์ปลาช่อ.. 

ออกร้านนิทรรศการให้บริการความรู้คลินีกประมง

   42 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมออกร้านนิทรรศการให้บริการความรู้คลินีกประมง ภายในงานส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนและไ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาเป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 

   73 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาเป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามประเมินผลสัม.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900