เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสัตว์น้ำ

   6 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พั.. 

ข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   30 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดิ.. 

ต้อนรับและคณะกรรมการและสมาชิกโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่นให้ข้อ มูลในกิจกรรมธนาคารฯ แก่เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจ การเกษตร

   24 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. 

ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำบ้านสะพานเคียน หมู่ที่2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พื้นที่ 30 ไร่

   26 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค 45) สตูล ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำ.. 

ร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

   57 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส ได้ร่วมตรวจบูรณาการความร่วมมือในการ.. 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื่นที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   37 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื่นที่ 1 ร่วม.. 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ประชุมทางไกลกับศูนย์ต่างๆ 

   62 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ประชุมทางไกลกับศูนย์ต่างๆที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนกลา.. 

นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560

   50 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมติดตามผลการดำเนิ.. 

ดร.ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรีและนางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมให้ความรู้เรื่อง ปม.1 กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

   70 อ่าน : 1 สัปดาห์

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900