กรมประมงลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certicate System)

   31 อ่าน : 18 ชั่วโมง

วัันที่สองของการลงพื้นที่  23พฤษภาคม2560 ณ แพโชควันดี กรมประมงลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Cat.. 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2560

   41 อ่าน : 20 ชั่วโมง

กรมประมง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมง ระหว่างวันที่ 2.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐

   29 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ศพก.) นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง .. 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certicate System) ให้แก่ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ โรงงาน ของจังหวัดระยองให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

   50 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง กรมประมงโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และกองตรวจส.. 

ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาและอุปสรรค ชุดตรวจเรือ 3 ฝ่าย อัตลักษณ์ แนวทางที่จะปฎิบัติในห้วงต่อไป พร้อมทั้งรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส 

   51 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2560 นาวาเอก ธรรมรัตน์ เทียบเทียม รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต2 ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาและอุปสรรค ชุดตรวจเรือ 3 .. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลานิลและการเพาะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอย่างมาก 

   60 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างท.. 

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์

   41 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และคณะในการลงพื้นที่.. 

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ประเด็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในแหล่งน้ำสาธารณะ

   43 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประมงจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (นางประมวลมิตร อภิธนกุล) และประมงอำเภอเมืองมหาสารคาม (นางธ.. 

ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ที่อำเภอหนองโดน 

   68 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900