กรมประมงเปิดบ้านจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก

  # ข่าวกิจกรรม   31 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะนำให้ความรู้สัตว์น้ำจืดอย่างใกล้ชิด กิจกรรมระ.. 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  # ข่าวภูมิภาค   59 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมหลักสูตร.. 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาว

  # ข่าวภูมิภาค   47 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมหลักสูตร.. 

จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

  # ข่าวภูมิภาค   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนางอัมพุชินี ภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายนพดล กัสยากร ประมง.. 

รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดที่ทำการด่านฯ และแนวโน้มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  # ข่าวภูมิภาค   56 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (.. 

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

  # ข่าวภูมิภาค   49 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 หน่วยงานกรมประมง โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก, ประมงอำเภอพรหมพิราม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก, ศูนย์ป้อ.. 

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

  # ข่าวภูมิภาค   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำ.. 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริบ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

  # ข่าวภูมิภาค   58 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์      ประมงจังหวัดพัทลุง และนายสิทธิพล  เมืองสง  ประมงอำ.. 

ฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT" ณ ห้องประชุม กตส1 

  # ข่าวกิจกรรม   72 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันนที่ 8-10 มกราคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดย กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ำจืด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900