ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งกุลาดำ) กิจกรรม"จับร้อยปล่อยล้าน" ตามนโยบายปากพนังโมเดล

  # ข่าวภูมิภาค   39 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระ.. 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในพระวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 

  # ข่าวกิจกรรม   61 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ป.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง"  

  # ข่าวกิจกรรม   92 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื.. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานGAP แบบกลุ่ม" (วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

  # ข่าวภูมิภาค   67 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กรมประมง ร่วมกับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น(กมป.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"กา.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเขตลาดกระบัง ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ครั้งที่ 1

  # ข่าวภูมิภาค   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเขต.. 

เข้าเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืดและแผนกเพาะพันธุ์เต่าน้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสตูล

  # ข่าวภูมิภาค   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนจำนวน 107 คน จากโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ จ.กระบี่ เข้าเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์เต่าน้.. 

กิจกรรม การแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และพันธุ์ปลากัด และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย แลายี่สกเทศ ฯลฯ จำนวน 1,000,000 ตัว ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

  # ข่าวภูมิภาค   41 อ่าน : 1 สัปดาห์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไท.. 

ประมงอำเภอรามันและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  # ข่าวภูมิภาค   26 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามันและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจัง.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500,000 ตัว

  # ข่าวภูมิภาค   27 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ี 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500,000 ตัว และลำเลียงพันธ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900