ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลานิลและการเพาะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอย่างมาก

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลานิลและการเพาะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอย่างมาก 

# ข่าวกิจกรรม

 215 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-05-19 15:06 น.


  19 พ.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง นายสมพงษ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ นำคณะมาศึกษาดูงานด้านประมง (การเพาะเลี้ยงปลานิล,การเพาะเลี้ยงปลาช่อน) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิล คุณสุวรรณี วัฒนกูล อำเภอไชโย ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง สมบูรณ์ฟาร์ม อำเภอเมืองอ่างทอง และฟาร์มเลี้ยงปลาช่อน ปลาช่อนวิเศษฟาร์ม อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมี Dr. Syed Arif Azad อธิบดีกรมประมง Dr. Ainul Haque อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ Dr. Yahla Mahmud ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประมง สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลานิลและการเพาะเลี้ยงปลาช่อนเป็นอย่างมาก