การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

  การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) 

 292 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-04-19 12:39 น.


  19 เม.ย. 2560 
       

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีประเด็นหลักคือเรื่องนโยบายประมงร่วมอาเซียน (ASEAN Common Fisheries Policy) ซึ่งประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแกนนำในการจัดทำร่างนโยบายดังกล่าว ผ่านการระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความพยายามและความตั้งใจร่วมกันของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในระยะยาว ให้ปรากฏในเวทีสากลต่อไป