การยกระดับศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Export Service Center : OSEC )

  การยกระดับศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Export Service Center : OSEC ) 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 305 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-04-19 08:53 น.

       

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกระดับศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Export Service Center : OSEC )
                           เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากการบูรณาการการให้บริการของภาครัฐด้านการส่งออก -นำเข้าเพื่อแสวงหาวัตถุดิบผ่าน OSEC 
                           (รายละเอียดต่างๆ)