แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ (ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

  แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ (ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 272 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-17 15:29 น.


  17 ก.พ. 2560 
       

  ตามที่ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ ท่านอธิปดีกรมประมงจึงมีดำริให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางของกรมประมง ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานในพื้นที่ของกรมประมง เพื่อเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตพร้อมกันในวันเดียวกัน 22 จังหวัด และทำการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ ยา และปัจจัยการผลิต(สารเสริมวิตามิน แร่ธาตุฯ) เพื่อตรวจสอบสารตกค้างที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ผลจากการตรวจสอบยาตกค้าง 4 ชนิด ในห้องปฏิบัติการ คือ Oxytetracycline, Chlortetracycline, Nitrofurans และ Chloramphenical โดยวิธี Screening test และ HPLC ได้ผลว่าไม่พบสารตกค้างในตัวอย่างทั้งหมด 35 ตัวอย่าง นอกจากนี้ ตัวอย่างอีกส่วนที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำทำการตรวจติดตามทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยให้สำนักงานประมงจังหวัดเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำจากร้านค้าอาหารสัตว์น้ำและบางส่วนจากฟาร์มเกษตรกร เพื่อตรวจสอบยาตกค้าง 4 ชนิด จำนวน 112 ตัวอย่าง จาก 27 จังหวัด ได้ผลว่าไม่พบสารตกค้างในตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งจะได้มีการติดตามตรวจสอบและรายงานเป็นระยะต่อไป