การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย

  การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย  

# ข่าวกิจกรรม

 964 อ่าน : 1 ปี

 SuperAdmin | 2017-01-20 15:59 น.


  20 ม.ค. 2560 เวลา : 09.00 น.
       

กรมประมง ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก เร่งลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ภายในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
  ที่ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กรมประมง ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย ให้แก่ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กรมประมงของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คนโดยได้ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2560
  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมงกล่าวว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบภายในย้อนกลับ (Traceability)
ในประเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะแก้ปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบันทึกช่างจริงสัตว์น้ำหน้าท่าและการอนุมัติระบบตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ Catch Certificate ระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้าออกและระบบ Landing Declaration ของท่าเทียบเรือเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าประมงประกอบการออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ Traceability
นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา โรงงานผู้ส่งออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆที่มีการประกอบกิจการประมงทางทะเล ให้เข้าสู่กระบวนการ การใช้งานผ่านระบบ web application การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย เนื่องจาก เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จะทำให้เกิดระบบงานรองรับการส่งออกสินค้าทางประมง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการพยากรณ์สัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกขอให้มาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ได้ที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต PIPO  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0-7621-0280 Email:pipophuket@gmail.comหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบได้ที่www.fisheries.go.th/thaitrace ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560