ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ครั้งที่ 2/2561

   ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ครั้งที่ 2/2561 

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) 

 70 อ่าน : 1 เดือน

 Administrator | 2018-03-20 13:59 น.


  20 มี.ค. 2561 
       

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทูน่า ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาต่ออายุให้การรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะนำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องเป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองการปลอดเชื้อ (Specific Pathogen Free: SPF) จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของภาครัฐในประเทศผู้ส่งออก โดยผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์และเลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และมีการเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้วยเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction)