รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดที่ทำการด่านฯ และแนวโน้มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

  รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดที่ทำการด่านฯ และแนวโน้มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

# ข่าวภูมิภาค

 82 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-10 19:58 น.


  10 ม.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมประมง ท่านผู้ตรวจ เขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 5 ทั้งนี้หัวหน้าด่านฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดที่ทำการด่านฯ และแนวโน้มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยท่านผู้ตรวจได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทางด่านฯ ได้นำไปพัฒนางาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป