กรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการทำการประมง

  กรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการทำการประมง 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 136 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-07 08:50 น.


  07 ม.ค. 2561 
       

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการทำการประมง