อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานGAP แบบกลุ่ม" (วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานGAP แบบกลุ่ม" (วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

# ข่าวภูมิภาค

 102 อ่าน : 2 เดือน

 Administrator | 2017-12-06 16:50 น.


  06 ธ.ค. 2560 
       

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กรมประมง ร่วมกับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น(กมป.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานGAP แบบกลุ่ม" (วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยาย ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม จำนวน 30 ท่านและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง เกษตรกรมีความสนใจในหลักสูตรการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก