เข้าพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบ้านโปร่งและตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่องในการที่จะจัดอบรมโครงการ Smart Farmer ด้านการประมงประจำปีงบประมาณ 2561

  เข้าพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบ้านโปร่งและตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่องในการที่จะจัดอบรมโครงการ Smart Farmer ด้านการประมงประจำปีงบประมาณ 2561  

# ข่าวภูมิภาค

 113 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2017-11-14 15:06 น.


  14 พ.ย. 2560 
       

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยนางสาวพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงฯ และนายสมชาย สุเรรัมย์เจ้าพนักงานประมง ศูยน์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุร ีเข้าพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบ้านโปร่งและตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่องในการที่จะจัดอบรมโครงการ Smart Farmer ด้านการประมงประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จะจัดในเดือนธันวาคม 2560 และได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตร