ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ ร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ ร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 105 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2017-09-14 14:37 น.


  14 ก.ย. 2560 
       

- ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ ร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)

   โดยผู้ที่ประสงค์แสดงความเห็น กรุณาส่งข้อมูลไปที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

       ทางอีเมล์ inland.0515@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2579 8562 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560